AGRO-INDUSTRIAL BUSINESS SERVICE CENTER

BEST CONSULTANT FOR YOU

บริการ

บริการให้คำปรึกษา การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์/บรรจุภัณฑ์ต้นแบบ การตรวจวิเคราะห์ในระดับห้องปฏิบัติการ การทดสอบการยอมรับของผู้บริโภค การทดสอบอายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑ์ และอื่นๆ

Read More

ผลงาน

ตัวอย่างผลการดำเนินงานด้านต่างๆ ของศูนย์บริการธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตร (Agro-Biz)

Read More

สินค้า

ผลิตภัณฑ์ไส้อั่วลดไขมัน เป็นผลิตภัณฑ์จากผลงานวิจัยของคณะอุตสาหกรรมเกษตร ซึ่งมีไขมันน้อยกว่าไส้อั่วสูตรปกติที่วางขายอยู่ทั่วไปถึงร้อยละ 30

Read More

ศูนย์บริการธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตร (Agro-Biz)

เป็นหน่วยงานภายใต้กำกับของคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดตั้งขึ้นมาเพื่อทำหน้าที่ในการให้บริการวิชาการแก่สังคม โดยการนำความรู้ประสบการณ์ทางวิชาชีพและนำเอาผลงานวิจัยในสาขาอุตสาหกรรมเกษตร ไปถ่ายทอดวิชาการสู่สังคมในลักษณะต่างๆ โดยดำเนินงานตามวิสัยทัศน์ของคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คือ “เป็นผู้นำทางวิชาการด้านอุตสาหกรรมเกษตรระดับประเทศและอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง”

poster_agro-biz