วิสัยทัศน์ "เป็นคณะชั้นนำทางวิชาการด้านอุตสาหกรรมเกษตรในระดับอาเซียน ที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม และสร้างการพัฒนาสู่ความยั่งยืน"
 ค่านิยม "เก่งงาน ทำดี สามัคคี มีความสุข "
...
ร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์การก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนบาลีสาธิตมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเ ...
ร่วมพิธีทำบุญอาคารจอดรถถนสุเทพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ S1 ...
ให้การต้อนรับอาคันตุกะจากศูนย์สัตวแพทยศาสตร์สาธารณสุขเอเชียแปซิฟิก, University of Minnesot ...
Dinner Talk หัวข้อ “สร้างสัมผัสไทยในสินค้าอาหารเพื่อการส่งออก case study : ประเทศเกาหลีใต้ ...
อาจารย์ อก.มช.คว้ารางวัล เหรียญทองแดง ...
การสอบสัมภาษณ์บุคคลเข้าศึกษาในระบบ TCAS ของคณะอุตสาหกรรมเกษตร รอบที่ 1 การรับด้วย Portfoli ...

International Conference on Food and Applied Bioscience 2018

Food and Applied Bioscience Journal

คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : Faculty of Agro-Industry, Chiang Mai University, THAILAND

  AGRO-CMU

    คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © 2016 Faculty of Agro-Industry, All rights reserved.
by หน่วยสารสนเทศและโสตทัศนศึกษา งานนโยบายและแผน และประกันคุณภาพการศึกษา
คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 155 ม.2 ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100
ติดต่อสอบถาม Tel: 66 53 948 206

หน้าหลัก | นโยบายความปลอดภัย | ความต้องการของเว็บไซต์ | ติดต่อ
Counter