...
กิจกรรมคณะ
การสัมมนาผู้บริหาร ประจำปี 2563 เรื่อง "การพัฒนามห ...
บันทึกวิดีทัศน์ เผยแพร่ผลงานวิจัยเรื่อง การใช้ประโ ...
หารือการจัดการวีดีทัศน์แนะนำคณะ ...
รางวัลและผลงาน
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ ได้ร ...
บทสัมภาษณ์ความประทับใจ ประสบการณ์ที่ได้รับของนักศึ ...
ร่วมแสดงผลงาน ในงาน Startup Prototype Showcases of ...

 Presentation คณะอุตสาหกรรมเกษตร มช.

สำหรับนักเรียน

สำหรับบุคคลทั่วไป


คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : Faculty of Agro-Industry, Chiang Mai University, THAILAND

  AGRO-CMU

    คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © 2016 Faculty of Agro-Industry, All rights reserved.
by หน่วยสารสนเทศและโสตทัศนศึกษา งานนโยบายและแผน และประกันคุณภาพการศึกษา
คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 155 ม.2 ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100
ติดต่อสอบถาม Tel: 66 53 948 206

Counter