วิสัยทัศน์ "เป็นองค์กรสมรรถนะสูง มุ่งสร้างนวัตกรรม เพื่อนำคุณค่าให้กับผู้เรียนและสังคม"
 ค่านิยม "เก่งงาน ทำดี สามัคคี มีความสุข "

...
ร่วมแสดงผลงานวิจัย บรรจุภัณฑ์จากกากกาแฟ ในงานแถลงข ...
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปการเกษตรบ้านปงแสงทอง  ...
ประชุมหารือโครงการอาหารท้องถิ่นเพื่อสุขภาพ ครั้งที ...
โครงการสัมมนาสโมสรนักศึกษาคณะอุตสาหกรรมเกษตร ครั้ง ...
โครงการเวชนครเชียงใหม่ ...
เข้าร่วมพิธีเปิดงานพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณแหล่งเรียนร ...
 Presentation คณะอุตสาหกรรมเกษตร มช.

สำหรับนักเรียน

สำหรับบุคคลทั่วไป
คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : Faculty of Agro-Industry, Chiang Mai University, THAILAND

  AGRO-CMU

    คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © 2016 Faculty of Agro-Industry, All rights reserved.
by หน่วยสารสนเทศและโสตทัศนศึกษา งานนโยบายและแผน และประกันคุณภาพการศึกษา
คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 155 ม.2 ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100
ติดต่อสอบถาม Tel: 66 53 948 206

หน้าหลัก | นโยบายความปลอดภัย | ความต้องการของเว็บไซต์ | ติดต่อเรา
Counter