...
โครงการบวชเนกขัมมจาริณีฯ  ...
นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ...
ทุนสนับสนุนผู้ช่วยสอน/ผู้ช่วยวิจัย (TA/RA) ในปีการ ...
คณาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ นำทีมนักศึกษาคว้ ...
ร่วมเป็นเกียรติในพิธีประกาศเกียรติคุณนักศึกษา ประจ ...
วิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้ ...

 Presentation คณะอุตสาหกรรมเกษตร มช.

สำหรับนักเรียน

สำหรับบุคคลทั่วไป
คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : Faculty of Agro-Industry, Chiang Mai University, THAILAND

  AGRO-CMU

    คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © 2016 Faculty of Agro-Industry, All rights reserved.
by หน่วยสารสนเทศและโสตทัศนศึกษา งานนโยบายและแผน และประกันคุณภาพการศึกษา
คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 155 ม.2 ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100
ติดต่อสอบถาม Tel: 66 53 948 206

Counter