...คณะอุตสาหกรรมเกษตร มีการจัดการเรียนการสอน 3 ระดับ คือ ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท และ ระดับปริญญาเอก

ปริญญาเอก

  สาขาวิชา หลักสูตร ปี
1 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ปร.ด. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร) 2561
    Doctor of Philosophy (Food Science and Technology) (International Program) 2017
2 เทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ปร.ด. (การพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร) 2561


ปริญญาเอก
ปร.ด. สาขาวิชาการพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร   
ปร.ด. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร    
- แขนงวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
- แขนงวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร   
- แขนงวิชาวิศวกรรมกระบวนการอาหาร             
- แขนงวิชาวิศวกรรมกระบวนการอาหาร
ปร.ด. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (หลักสูตรนานาชาติ)
ปร.ด. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ แขนงวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร (หลักสูตรสาขาร่วม)

สมัครได้ทาง:  http://www.grad.cmu.ac.th/
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม: 083-7623131

 

 

 

คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : Faculty of Agro-Industry, Chiang Mai University, THAILAND

  AGRO-CMU

    คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © 2016 Faculty of Agro-Industry, All rights reserved.
by หน่วยสารสนเทศและโสตทัศนศึกษา งานนโยบายและแผน และประกันคุณภาพการศึกษา
คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 155 ม.2 ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100
ติดต่อสอบถาม Tel: 66 53 948 206

หน้าหลัก | นโยบายความปลอดภัย | ความต้องการของเว็บไซต์ | ติดต่อเรา
Counter