...คณะอุตสาหกรรมเกษตร มีการจัดการเรียนการสอน 3 ระดับ คือ ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท และ ระดับปริญญาเอก

ปริญญาโท

  สาขาวิชา หลักสูตร ปี
1 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร วท.ม. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร) 2561
    Master of Science (Food Science and Technology)(International Program) 2015
2 เทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ วท.ม (การพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร) 2561
3 เทคโนโลยีการบรรจุ วท.ม. (เทคโนโลยีการบรรจุ) 2561

 ปริญญาโท
วท.ม. สาขาวิชาการพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร    
วท.ม. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร    
   - แขนงวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  
   - แขนงวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนศาสตร์
   - แขนงวิชาวิศวกรรมกระบวนการอาหาร             
   - แขนงวิชาความปลอดภัยอาหาร                       
วท.ม. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (หลักสูตรนานาชาติ)
วท.ม. สาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ
วท.ม. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ แขนงวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร (หลักสูตรสาขาร่วม)

 

สมัครได้ทาง:  http://www.grad.cmu.ac.th/
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม: 083-7623131

 

คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : Faculty of Agro-Industry, Chiang Mai University, THAILAND

  AGRO-CMU

    คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © 2016 Faculty of Agro-Industry, All rights reserved.
by หน่วยสารสนเทศและโสตทัศนศึกษา งานนโยบายและแผน และประกันคุณภาพการศึกษา
คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 155 ม.2 ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100
ติดต่อสอบถาม Tel: 66 53 948 206

หน้าหลัก | นโยบายความปลอดภัย | ความต้องการของเว็บไซต์ | ติดต่อเรา
Counter