...


 แนะนำ 6 สาขาวิชา

คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นสถาบันวิชาการทางอุตสาหกรรมเกษตรที่มีความเป็นสากล มีความร่วมมือทางวิชาการระหว่างองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ เปิดสอนทั้งหมด 6 สาขาวิชา แต่ละสาขาวิชาคืออะไรและเรียนเกี่ยวกับอะไรบ้าง มาทำความรู้จักกัน

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

เป็นสาขาที่จะได้เรียนรู้ในรายวิชาที่ครอบคลุม ได้แก่ กระบวนการแปรรูปอาหารชนิดต่างๆ เช่น การแปรรูปผักและผลไม้ ขนมอบ เนื้อสัตว์ ธัญพืช ขนมหวาน เครื่องดื่มทั้งชนิดมีแอลกอฮอล์และไม่มีแอลกอฮอล์ นมและผลิตภัณฑ์ รวมถึงองค์ประกอบและการเปลี่ยนแปลงทางเคมีและกายภาพของอาหาร จุลชีววิทยาในอาหาร หลักการการถนอมอาหาร เคมีอาหาร การวิเคราะห์อาหาร การประเมินคุณภาพทั้งทางประสาทสัมผัส และทางกายภาพ เช่น กลิ่น รสชาติ เนื้อสัมผัส และทางเคมี และคุณค่าทางโภชนาการของอาหาร ในทุกๆ ชนิดของอาหาร

เบื้องต้น นักศึกษาจะได้เรียนรายวิชาทั่วไป และวิทยาศาสตร์ทั่วไป เพื่อเป็นพื้นฐานให้กับวิชาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ได้แก่ เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ แคลคูลัส เป็นต้น โดยเน้นไปทางด้านวิชาที่เกี่ยวข้องทางด้านเคมี

จากนั้นนักศึกษา จะได้เรียนลึกในรายวิชาเอกทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ได้คิดค้นและเรียนรู้กระบวนการแปรรูปอาหาร หลักวิศวกรรมอาหาร จุลชีววิทยาทางอาหารทั้งในแง่การเสื่อมเสียของอาหาร และการใช้ประโยชน์ของจุลินทรีย์ในอาหารต่างๆ เคมีของอาหาร การควบคุมและการประกันคุณภาพ การวิเคราะห์อาหาร การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร เทคโนโลยีของผลิตภัณฑ์อาหารขนิดต่างๆ รวมถึงการฝึกปฏิบัติจริงในทุกๆกระบวนการแปรรูปอาหาร และวิชาเอกเลือกในกลุ่มของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารที่นักศึกษามีความสนใจโดยส่วนตัว ซึ่งคณาจารย์พร้อมที่จะให้ความรู้ที่เฉพาะทางในกลุ่มของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารแก่นักศึกษา นอกจากนี้ นักศึกษาที่อาจสนใจในศาสตร์แขนงอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ยังสามารถเลือกเรียนสาขาวิชาทางด้านต่างๆ เพิ่มเติม ได้แก่ บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ จิตวิทยา หรือ วิทยาการคอมพิวเตอร์ เพื่อเพิ่มโอกาสในการทำงานและการเป็นผู้ประกอบการ และการเริ่มต้นธุรกิจของตนเองได้อีกด้วย

ในช่วงสุดท้ายของการศึกษา นักศึกษามีโอกาสเข้าฝึกงานจริงในอุตสาหกรรมอาหารชนิดต่างๆ หรือหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ที่นักศึกษามีความสนใจ เป็นการปูพื้นการเข้าสู่การประกอบอาชีพจริงในธุรกิจอุตสาหกรรมอาหาร หรือหน่วยงานภาครัฐได้จริง หรือนักศึกษาสามารถเลือกการฝึกงานแบบสหกิจศึกษา เพื่อฝึกงานในโรงงานอาหาร หรือหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง เน้นการทำงาน และการแก้ปัญหาจริงกับสถานประกอบการที่นักศึกษาเข้าร่วมสหกิจ โดยมีอาจารย์และผู้ดูแลในสถานประกอบการ คอยเป็นพี่เลี้ยงในการแก้ปัญหานั้นๆ


โอกาสในการทำงาน

สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร เป็นสาขาวิชาหลักในการผลิตบุคลากรที่จะไปเป็นส่วนสำคัญของทั้งภาครัฐ และเอกชนในธุรกิจอุตสาหกรรมการแปรรูปอาหารและการใช้ผลิตผลจากภาคเกษตรของประเทศ บุคลากรในสายงานนี้จึงเป็นที่ต้องการในภาคอุตสาหกรรมเป็นอย่างมาก นักศึกษาที่จบการศึกษาจากสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร สามารถทำงานในฝ่ายผลิต ฝ่ายตรวจสอบคุณภาพ นักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมภาคเอกชน ห้องปฏิบัติการการตรวจสอบต่างๆ ผู้ให้คำปรึกษาในส่วนของระบบคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร หรือศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นเพื่อเข้าสู่การทำงานในสายวิชาการ เป็นอาจารย์หรือนักวิจัยในมหาวิทยาลัย รวมถึงหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนอื่นๆ นอกจากนี้นักศึกษาที่สนใจยังสามารถประกอบอาชีพอิสระ โดยการเริ่มต้นเป็นผู้ประกอบการ และธุรกิจของตนเองที่เกี่ยวข้องกับการผลิตอาหารโดยใช้นวัตกรรมได้อีกด้วยสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร

เป็นสาขาวิชาที่มีการประยุกต์ใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เพื่อนำสิ่งมีชีวิตทั้งจุลินทรีย์ พืช และสัตว์ ไปประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ ได้ เช่น อาหาร กระดาษ สิ่งทอ เครื่องหนัง เครื่องสำอาง และการแพทย์ เป็นต้น รวมทั้งการจัดการ และเพิ่มมูลค่าของวัสดุเหลือใช้จากการเกษตร และอุตสาหกรรม การเรียนการสอน และงานวิจัยมุ่งเน้นทางด้านความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการหมัก การออกแบบโรงงาน การจัดการและการใช้ประโยชน์จากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร การพัฒนาและการปรับปรุงการผลิตโดยกระบวนการทางพันธุกรรม

ในชั้นปีที่ 1 - 2 นักศึกษาจะได้เรียนรายวิชาทั่วไปและวิทยาศาสตร์ ในเรื่องปฏิบัติการเคมี แคลคูลัส ปฏิบัติการฟิสิกส์ ความรู้พื้นฐานทางเทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร พันธุศาสตร์ จุลชีววิทยา ปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพ

ชั้นปีที่ 3 จะได้เรียนลงลึก เกี่ยวกับ ชีวเคมี จุลชีววิทยาในอุตสาหกรรมเกษตร กระบวนการก่อนและหลังการผลิต การบำบัดและการใช้ประโยชน์จากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร

ในชั้นปีสุดท้าย นักศึกษาจะได้เลือกแผนฝึกงาน ในอุตสาหกรรมอาหาร หรือเลือกสหกิจศึกษา


โอกาสในการทำงาน
สาขาวิชาสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร เป็นสาขาวิชาที่บัณฑิตสามารถเลือกทำงานทำงานได้กว้างในภาคอุตสาหกรรม โดยเฉพาะ เป็นผู้เชียวชาญเฉพาะทางในอุตสาหกรรมการหมักอาหารและเครื่องดื่ม อุตสาหกรรมการผลิตแป้ง อุตสาหกรรมการผลิตนํ้าตาล อุตสาหกรรมการผลิตอาหารสัตว์ และอุตสาหกรรมการผลิตสารชีวภาพต่างๆ ได้แก่ กรดอินทรีย์ แอลกอฮอล์ กรดอะมิโน สารให้กลิ่นรส สารยับยัง้เชือ้ ก่อโรค และ สารเสริมสุขภาพ เป็นต้น โดยเข้าไปมีบทบาทเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการควบคุมการผลิต การควบคุมคุณภาพการจัดหาวัตถุดิบ เป็นนักวิจัยและพัฒนา หรือศึกษาต่อปริญญาโทและ/หรือปริญญาเอกในสาขาวิทยาศาสตร์โดยเฉพาะสาขาเทคโนโลยีชีวภาพและวิศวกรรมเคมี นอกจากนีบั้ณทิตที่จบยังสามารถเข้าสู่อุตสาหกรรมอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น อุตสาหกรรมการนำเข้าส่งออกสารเสริมชีวภาพ ในฝ่ายจัดซือ้ ฝ่ายบริการวิชาการ ฝ่ายขายและฝ่ายการตลาดเป็นต้น

 


สาขาวิศวกรรมกระบวนการอาหาร

เป็นสาขาที่จะได้เรียนวิชาเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร ผู้เรียนสามารถนำความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้ในการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรด้วยกระบวนการผลิตและเครื่องจักรที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ ให้ได้ผลิตภัณฑ์อาหารที่มีคุณภาพและปลอดภัยต่อผู้บริโภค

ในชั้นปีที่ 1 - 2 นักศึกษาจะได้เรียนวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ที่เป็นพื้นฐานสำหรับวิชาในขั้นสูงต่อไป

จากนั้นในชั้นปี 3 - 4 จะได้เรียนรายวิชาหลักของสาขา เช่น การจัดการองค์การและดำเนินงานในอุตสาหกรรมอาหาร สมดุลมวลสารและพลังงานทางวิศวกรรมอาหาร สมบัติทางกายภาพและเคมีของวัสดุเกษตร การแปรรูปและการถนอมอาหาร การควบคุมและการประกันคุณภาพ การคำนวณในวิศวกรรมอาหาร การควบคุมกระบวนการในวิศวกรรมอาหาร เครื่องมือแปรรูปอาหาร การออกแบบโรงงานอาหาร การปรับปรุงผลิตภาพในอุตสาหกรรมอาหาร และวิศวกรรมกระบวนการอาหาร เป็นต้น สำหรับวิชาที่มีปฏิบัติการนั้นนักศึกษาจะได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริงในโรงงานอุตสาหกรรมอาหารต้นแบบ


โอกาสในการทำงาน
เนื่องจากอุตสาหกรรมอาหารเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมหลักที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งในปัจจุบันมีสถาบันการศึกษาที่ผลิตบัณฑิตวิศวกรรมกระบวนการอาหารเพียงไม่กี่แห่ง ซึ่งนับว่ายังไม่เพียงพอต่อความต้องการของภาคอุตสาหกรรมอาหาร ดังนั้นบัณฑิตสาขาวิชานี้จึงเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานในภาคอุตสาหกรรมอาหารเป็นอย่างมากทั้งในระดับประเทศและระดับสากล เมื่อจบการศึกษาบัณฑิตสามารถเลือกทำงานได้หลากหลาย ทั้งในสายโรงงานอาหาร เช่น การวางแผนและควบคุมกระบวนการผลิต การออกแบบเครื่องมือ การออกแบบโรงงานอาหาร การปรับปรุงและพัฒนากระบวนการผลิต การสร้างนวัตกรรมอาหารเพื่อต่อยอดสู่ภาคอุตสาหกรรม เป็นต้น นอกจากนี้ยังสามารถเป็นที่ปรึกษาด้านเทคนิค ที่ปรึกษาโครงการ ที่ปรึกษาด้านอุตสาหกรรมอาหารหรือระบบประกันคุณภาพทางด้านอาหาร วิศวกรฝ่ายขาย หรือเจ้าของธุรกิจได้สาขาวิชาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์

เป็นสาขาวิชาที่ใช้ความรู้ทั้งศาสตร์และศิลป์ มีการประยุกต์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นวัตกรรมทางด้านอาหาร เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตรให้มีคุณภาพ ปลอดภัย และตรงตามความต้องการของของผู้บริโภค ดังนั้นหลักสูตรเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ จึงเป็นสาขาวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตรเชิงระบบเพื่อสร้างนวัตกรรมอาหาร

ในชั้นปีที่ 1 นักศึกษาจะได้เรียนวิทยาศาสตร์ทางด้านเคมี ชีววิทยา จุลชีววิทยา แคลคูลัส ภาษาอังกฤษ และวิชาเลือกทั่วไป เช่น บัญชี เศรษฐศาสตร์และการตลาด รวมทั้งอุตสาหกรรมเกษตรเบื้องต้นและข้อบังคับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร

ชั้นปีที่ 2 นักศึกษาจะได้เรียนวิชาในหลักสูตรเพิ่มขึ้น เรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติในการใช้สารเคมีในการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารและวิทยาศาสตร์ทางด้านเคมีมากขึ้น

ชั้นปีที่ 3 นักศึกษาจะได้เรียนรู้การวางแผนพัฒนาผลิตภัณฑ์ทั้งในภาคทฤษฎีและปฏิบัติอย่างเป็นระบบ เรียนรู้กระบวนการแปรรูป การทดสอบทางด้านประสาทสัมผัส การวิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์โดยใช้เทคนิคและเทคโนโลยีในการวิเคราะห์เชิงปริมาณ รวมถึงการวิเคราะห์ผลทางด้านสถิติ การตลาดเพื่อสร้างนวัตกรรม นอกจากนี้ นักศึกษามีโอกาสได้ศึกษาดูงานและฝึกงานในโรงงานหรือสถานประกอบการจริง

ชั้นปีที่ 4 นักศึกษาจะได้เรียนการวิจัยการตลาด การควบคุมและประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์ การศึกษาอายุการเก็บผลิตภัณฑ์ การออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ โดยใช้ graphic design โดยในภาคการเรียนสุดท้าย นักศึกษาสามารถเลือกแผนการเรียนแบบสหกิจศึกษา เพื่อให้ นักศึกษาได้บูรณาการองค์ความรู้ ในการจัดทำโครงงานวิจัยร่วมกับโรงงาน หรือสถานประกอบการจริง


โอกาสในการทำงาน
บัณฑิตของสาขาวิชาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เป็นที่ต้องการของโรงงานอุตสาหกรรมอาหารและโรงงานแปรรูปผลิตผลการเกษตรในระดับเล็ก กลาง และขนาดใหญ่ เป็นอย่างมาก ตำแหน่งงานในสายอาชีพได้แก่
1) นักสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมอาหาร
2) นักวิจัยและพัฒนาในองค์กรของรัฐและเอกชน
3) เจ้าหน้าที่ควบคุมและวางแผนการผลิตสินค้า
4) เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพสินค้า
5) เจ้าของกิจการ
นอกจากนี้ยังสามารถศึกษาต่อในระดับปริญญาโท และ ปริญญาเอกในสาขาพัฒนาผลิตภัณฑ์และสาขาที่เกี่ยวข้องได้
สาขาเทคโนโลยีการบรรจุ

เป็นสาขาวิชาที่ทำการเรียนการสอนในด้านวัสดุศาสตร์ วัสดุบรรจุภัณฑ์ทางชีวภาพ กระบวนการผลิตวัสดุ และบรรจุภัณฑ์ การทดสอบวัสดุบรรจุภัณฑ์ รวมถึงหลักการเลือกใช้วัสดุบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสม เพื่อป้องป้องและรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ทั้งอาหารและไม่ใช่อาหาร ทั้งนี้สาขาเทคโนโลยีการบรรจุมุ่งเน้นการวิจัยเพื่อสร้างนวัตกรรมทางด้านวัสดุศาสตร์ที่ทันสมัย เช่น บรรจุภัณฑ์ฉลาด บรรจุภัณฑ์แอคทีฟ และบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยงานวิจัยด้านดังกล่าวจะมีส่วนช่วยในการยืดอายุการเก็บรักษา และบ่งชี้คุณภาพภาพของผลิตภัณฑ์ นอกจากนี้สาขาวิชายังทำการเรียนการสอน และทำการวิจัยด้านการออกแบบโครงสร้างบรรจุภัณฑ์เพื่อส่งเสริมการขาย มีความแข็งแรงเหมาะสมสำหรับนำไปใช้งาน รวมถึงด้านการออกแบบกราฟฟิกบรรจุภัณฑ์ให้สวยงาม ดึงดูดความสนใจของผู้บริโภค

ในชั้นปีที่ 1 จะได้เรียนเกี่ยวกับวิชาพื้นฐานต่างๆ ชองคณะวิทยาศาสตร์

เมื่อเริ่มเข้าสู่ปีที่ 2 จะเริ่มเข้าสู่วิชาเอกมากขึ้น ได้ศึกษาลงลึกเกี่ยวกับ หน้าที่ของบรรจุภัณฑ์ สมบัติของวัสดุบรรจุภัณฑ์ชนิดต่างๆ

ชั้นปีที่ 3 นักศึกษาจะเริ่มได้ใช้งานเครื่องวิเคราะห์ ทดสอบ สมบัติของวัสดุ ศึกษาในเรื่องของการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ทั้งกราฟฟิก และ โครงสร้างมากขึ้น

และในปีสุดท้ายได้ศึกษาเกี่ยวกับวิธีการขนส่งบรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์อาหาร บรรจุภัณฑ์ฉลาด รวมถึงโครงงานวิจัยในด้านวัสดุบรรจุภัณฑ์ทางชีวภาพ บรรจุภัณฑ์ฉลาด และ วัสดุเชิงประกอบ อีกทั้ง สามารถเลือกแผนฝึกงานในอุตสาหกรรมอาหารหรือเลือกสหกิจศึกษาได้


โอกาสในการทำงาน
ปัจจุบันบริษัทชั้นนำทางอุตสาหกรรมทั้งหลายทั้งในประเทศและนานาชาติ ต่างให้ความสำคัญกับการแข่งกันกันออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์เหมาะสมกับสินค้ามากที่สุดและดึงดูดผู้บริโภค และ บัณฑิตจากสาขาเทคโนโลยีการบรรจุจึงเป็นที่ต้องการในภาคอุตสาหกรรมด้านการผลิต ด้านเทคนิค ด้านวิจัยและพัฒนา และด้านการตลาดในอุตสาหกรรมการผลิตวัสดุบรรจุภัณฑ์และภาชนะบรรจุทั้ง พลาสติก กระดาษ โลหะ แก้ว อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องสำอาง อุตสาหกรรมเกษตร อุตสาหกรรมขนส่ง (logistic) และอุตสาหกรรมอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือยังสามารถประกอบธุรกิจส่วนตัวที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ ตั้งแต่การผลิต การเลือกใช้ การออกแบบบรรจุภัณฑ์ และการจัดการ อีกทั้งยังสามารถประกอบอาชีพอิสระ เช่น นักออกแบบบรรจุภัณฑ์ หรือเป็นนักวิชาการและนักวิจัย สาขาเทคโนโลยีการบรรจุ ทั้งในสถาบันการศึกษา หน่วยงานวิจัย และห้องปฏิบัติการของภาครัฐและภาคเอกชน
สาขาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ทางทะเล

เป็นสาขาที่นำเอาความรู้เกี่ยวกับพื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์การอาหาร ที่มุ้งเน้นความเชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์ทางทะเล และการบริหารจัดการโรงงานอุตสาหกรรมอาหารทะเล มาใช้ในการคัดเลือกวัตถุดิบ เพื่อแปรรูปให้เป็นผลิตภัณฑ์ทางทะเลที่มีคุณภาพ ปลอดภัยต่อผู้บริโภค คงไว้ซึ่งคุณค่าทางโภชนาการ มีความคุ้มค่าในเชิงเศรษฐศาสตร์ ใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมจากการใช้ประโยชน์จากของเหลือใช้จากกระบวนการผลิต และยังคิดค้นพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ สาขาวิชานี้เป็นหลักสูตรสหกิจศึกษา มีการจัดการเรียนการสอนที่เน้นทักษะการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ โดยจะมีการศึกษาถึงศาสตร์ความรู้ขั้นพื้นฐานของหลักสูตรเป็นระยะเวลา 2.5 ปี ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ และศึกษาถึงทักษะวิชาชีพจากผู้มีประสบการณ์ของสถานประกอบการเป็นระยะเวลา 1.5 ปี ที่วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดสมุทรสาคร รวมถึงการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการภาคอุตสาหกรรมอาหารทะเลที่มีความร่วมมือทางวิชาการกับคณะ และมหาวิทยาลัย


โอกาสในการทำงาน
จากการการปรับปรุงหลักสูตร ให้ตอบสนองกับความต้องการของผู้ประกอบการตามนโยบายบัณฑิตพันธุ์ใหม่และกำลังคนที่มีสมรรถนะเพื่อตอบโจทย์ภาคการผลิตตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษาไทยของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมอาหารที่จะมีการขยายตัวมากขึ้นตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ดังนั้นจึงมีความต้องการบุคลากรสาขานี้เป็นจำนวนมาก บัณฑิตที่จบการศึกษาจากสาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ทางทะเลสามารถเข้าไปปฏิบัติงานได้ในทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอาหาร ไม่ว่าจะเป็นภาคโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร หรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอาหาร ภาคหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมคุณภาพมาตรฐานและนโยบายด้านอาหารของประเทศ รวมถึงสามารถสร้างธุรกิจของตนเองภายใต้การสนับสนุนการเป็นผู้ประกอบการตามนโยบายการพัฒนาประเทศได้

 

 

 

คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : Faculty of Agro-Industry, Chiang Mai University, THAILAND

  AGRO-CMU

    คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © 2016 Faculty of Agro-Industry, All rights reserved.
by หน่วยสารสนเทศและโสตทัศนศึกษา งานนโยบายและแผน และประกันคุณภาพการศึกษา
คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 155 ม.2 ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100
ติดต่อสอบถาม Tel: 66 53 948 206

หน้าหลัก | นโยบายความปลอดภัย | ความต้องการของเว็บไซต์ | ติดต่อเรา
Counter