...คณะอุตสาหกรรมเกษตร มีการจัดการเรียนการสอน 3 ระดับ คือ ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท และ ระดับปริญญาเอก

 

การรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 ในระบบ TCAS คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ “เราพร้อมแล้ว ที่จะสร้างนักนวัตกรรมทางอุตสาหกรรมเกษตรรุ่นใหม่ เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศไทยต่อไป”

1. โครงการรับบุคคลผู้มีความสามารถพิเศษ ดาวน์โหลดประกาศ
จำนวนรับ::

  - วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 5 คน
  - เทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร 5 คน
  - เทคโนโลยีการบรรจุ 5 คน
  - วิศวกรรมกระบวนการอาหาร 5 คน
  - เทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 5 คน
  - เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ทางทะเล 5 คน

ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่นี่::
ใบสมัครสอบคัดเลือกโครงการ รับบุคคลผู้มีความสามารถพิเศษประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

 

2. โครงการการรับนักเรียนจากโครงการเด็กดีมีที่เรียน ดาวน์โหลดประกาศ
จำนวนรับ::

- วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 5 คน
- เทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร 5 คน
- เทคโนโลยีการบรรจุ 5 คน
- วิศวกรรมกระบวนการอาหาร 5 คน
- เทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 5 คน
- เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ทางทะเล 5 คน

สมัครได้ที่นี่::
https://www1.reg.cmu.ac.th/ugradapply/apply.php

3. โครงการการรับนักเรียนจากโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน (วมว.)
จำนวนรับ::

- วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 1 คน
- เทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร 1 คน
- เทคโนโลยีการบรรจุ 1 คน
- วิศวกรรมกระบวนการอาหาร 1 คน
- เทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 1 คน
- เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ทางทะเล 1 คน

คุณสมบัติ::
1.เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
2.GPA รวม 5 เทอม ไม่น้อยกว่า3.00
3. เป็นนักเรียนจากโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์โรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย
ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วมว.) และยังคงสภาพเป็นนักเรียนในโครงการ วมว.
จนสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
4. ส่งใบสมัครมาพร้อมกับ Portfolio

สมัครได้ที่นี่::
https://www1.reg.cmu.ac.th/ugradapply/apply.php

4. โครงการรับนักกีฬาที่มีความสามารถดีเด่นระดับนานาชาติ/ระดับชาติ และนักกีฬาตามยุทธศาสตร์ ดาวน์โหลดประกาศ
จำนวนรับ::
- เทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 1 คน
สมัครได้ที่นี่::
https://www1.reg.cmu.ac.th/ugradapply/apply.php

ติดต่อสอบถามข้อมูล::
งานบริการการศึกษา คณะอุตสาหกรรมเกษตร
โทร 053-948208
หรือโทร 097-9646999
Line: @agrocmu

 คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : Faculty of Agro-Industry, Chiang Mai University, THAILAND

  AGRO-CMU

    คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © 2016 Faculty of Agro-Industry, All rights reserved.
by หน่วยสารสนเทศและโสตทัศนศึกษา งานนโยบายและแผน และประกันคุณภาพการศึกษา
คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 155 ม.2 ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100
ติดต่อสอบถาม Tel: 66 53 948 206

หน้าหลัก | นโยบายความปลอดภัย | ความต้องการของเว็บไซต์ | ติดต่อเรา
Counter