...

สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

ประวัติความเป็นมา 
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ เริ่มก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2535 เป็นภาควิชาหนึ่งในจำนวนทั้งหมดห้าภาควิชา ของคณะอุตสาหกรรมเกษตร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปัจจุบันมีหลักสูตรที่เปิดสอนในภาควิชาฯ จำนวน 2 หลักสูตรได้แก่

1. หลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร 
เปิดรับนัศึกษารุ่นแรก ในปีการศึกษา 2537 จำนวน 20 คน 
และได้เพิ่มจำนวนรับนักศึกษาเป็น 30 คน และ 40 คน ในปีการศึกษา 2542 และ 2543 ตามลำดับ 
2. หลักสูตรบัณฑิตศึกษาระดับปริญญาโท-เอก สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ แขนงวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร 
เปิดรับนักศึกษา รุ่นแรกตั้งแต่ปีการศึกษา 2542

นอกจากนั้นภาควิชาฯ ยังมีโครงการจัดทำหลักสูตรบัณฑิตศึกษานานาชาติ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จในปีการศึกษา 2548

ปณิธาน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกในส่วนภูมิภาค จัดตั้งขึ้นตามนโยบายของรัฐและเจตนารมณ์ของประชาชนในภาคเหนือ ให้เป็นศูนย์กลาง
ทางวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง เพื่ออำนวยประโยชน์แก่ท้องถิ่นและประเทศชาติโดยส่วนรวม

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นแหล่งสะสม ค้นคว้า วิจัย และถ่ายทอดความรู้ตามหลักแห่งเสรีภาพทางวิชาการโดยยึดมั่นในสัจธรรมเพื่อความเป็นเลิศทาง
วิชาการการประยุกต์ เผยแพร่ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

บัณฑิตแห่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พึงฝึกใฝ่ในการฝึกฝนตนผู้รู้จริง คิดเป็น ปฏิบัติได้ สามารถครองตน ครองคน และครองงานด้วยมโนธรรมและ
จิตสำนึกต่อสังคม

วิสัยทัศน์ 

วิสัยทัศน์ มุ่งเน้นการวิจัย ความเป็นเลิศทางวิชาการเทคโนโลยีชีวภาพอันดับหนึ่งของภาคเหนือ และการพึ่งพาตนเอง

พันธกิจ
1. จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาและบัณฑิตศึกษาและวิชาชีพชั้นสูง โดยมุ่งเน้นความเป็นเลิศทางวิชาการและคุณภาพมาตราฐานสากล
2. ผลิตบัณฑิตที่มีความเป็นเลิศทางด้านงานวิจัย
3. ให้บริกรวิชาการแก่สังคมเพื่อตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและระดับประเทศ
4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมเพื่อรักษาความเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น
5. มีกิจกรรมเพื่อหารายได้สนับสนุนการดำเนินการของภาควิชาฯ

คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : Faculty of Agro-Industry, Chiang Mai University, THAILAND

  AGRO-CMU

    คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © 2016 Faculty of Agro-Industry, All rights reserved.
by หน่วยสารสนเทศและโสตทัศนศึกษา งานนโยบายและแผน และประกันคุณภาพการศึกษา
คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 155 ม.2 ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100
ติดต่อสอบถาม Tel: 66 53 948 206

หน้าหลัก | นโยบายความปลอดภัย | ความต้องการของเว็บไซต์ | ติดต่อเรา
Counter