...

สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร

สาขาวิชาวิศวกรรมอาหารเป็นหนึ่งในหกสาขาวิชาของคณะอุตสาหกรรมเกษตร จัดตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ.2535 มีภาระงานเป็นหลัก 4 ประการ คือ งานด้านการเรียน การสอน การวิจัย การบริการวิชาการแก่ชุมชน และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม


ด้านการเรียนการสอน
สาขาวิชาวิศวกรรมอาหารจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรวิศวกรรมกระบวนการอาหาร (Food Process Engineering) เป็นหลักสูตร 4 ปี ผ่านความเห็นชอบ จากทบวงมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2537 รับนักศึกษาครั้งแรกในปีการศึกษา 2537 และปีการศึกษาละ 30 คน

ความสำคัญของหลักสูตร
เนื่องจากการแปรรูปในอุตสาหกรรมอาหารเป็นกระบวนการผลิตที่ใช้เทคโนโลยี และหน่วยปฏิบัติการ (unit operation) ต่างๆ ในการจัดการวัตถุดิบที่เป็น ผลผลิตทางการเกษตรให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพต้องอาศัยการวางแผนการผลิต การควบคุมกระบวนการผลิต การปรับปรุงพัฒนากระบวนการผลิต ตลอดจนการเลือกใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับชนิดของวัตถุดิบ โดยคำนึงถึงความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติและทางเศรษฐศาตร์ซึ่งเป็นการผสมองค์ความรู้ของ วิศวกรและนักวิทยาศาสตร์ทางอาหาร ซึ่งวิศวกรมีรู้ความทางด้านวิศวกรรมกระบวนการนักวิทยาศาสตร์การอาหาร มีความรู้เกี่ยวกับสมบัติของอาหาร ทั้งทาง ด้านเคมี กายภาพ ชีวภาพ และกระบวนการแปรรูปของอาหาร ด้วยเหตุนี้จึงได้จัดทำหลักสูตรวิศวกรรมกระบวนการอาหารซึ่งผนวกจุดเด่นของทั้งสองสาขา เข้าด้วยกัน เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีทักษะดังกล่าวข้างต้นสนองตอบความต้องการของภาคเอกชน

โครงสร้างของหลักสูตร
ได้จัดให้นักศึกษาเรียนวิชาพื้นฐานทางสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ และเน้นวิชาแกนในด้านต่างๆ ดังนี้

- องค์การและการจัดการงานอุตสาหกรรม
- เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม
- สมบัติทางกายภาพและเคมีของวัสดุเกษตร
- การแปรรูปและการถนอมอาหาร
- หน่วยปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอาหาร
- การควบคุมกระบวนการในวิศวกรรมอาหาร
- เครื่องมือแปรรูปอาหาร
- การออกแบบและการปฏิบัติการในโรงงานอาหารเชิงสุขอนามัย
- การออกแบบโรงงานอาหาร
- การบำบัดและการใช้ประโยชน์จากของเสีย

แนวทางการประกอบอาชีพ

เมื่อนักศึกษาสำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนี้แล้ว นักศึกษาสามารถประกอบอาชีพต่างๆ ดังนี้

- ทำงานในโรงงานแปรรูปอาหาร
- Sale engineer
- ประกอบธุรกิจส่วนตัว
- อาจารย์
- นักวิจัย
- ศึกษาต่อ

ด้านการวิจัย

งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิศวกรรมกระบวนการอาหาร เช่น

- การศึกษาความเป็นไปได้ในการแช่แข็งน้ำพริกหนุ่ม
- กระบวนการผลิตน้ำพริกหนุ่มบรรจุกระป๋อง
- การหาสมบัติทางความร้อนของผักและผลไม้โครงการหลวง
- การศึกษาความเป็นไปได้ในการทำน้ำมะนาวผงโดยใช้เครื่องอบแห้งแบบพ่นฝอย
- การแปรรูปน้ำฟรั่งปลอดเชื้อโดยเมมเบรน
- การหาค่าความร้อนจำเพาะของเนื้อสัตว์

ด้านการบริการวิชาการแก่ชุมชน

1. ให้คำปรึกษาและจัดอบรม ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิศวกรรมกระบวนการอาหาร
2. ให้บริการกำหนดเวลาที่ใช้ในการฆ่าเชื้อในภาชนะปิดสนิท
3. ให้บริการตรวจสอบการกระจายความร้อนของหม้อฆ่าเชื้อ
4. ให้คำปรึกษาเรื่องการอบแห้งอาหารด้วยเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
5. ให้บริการตรวจวัดสมบัติทางกายภาพของอาหาร เช่น

- วัดเนื้อสัมผัสของอาหาร ด้วย Instron Universal Testing Machine
- วัดค่าความหนืดของอาหารเหลว ด้วย Viscometer
- วัดค่าพลังงานของอาหาร ด้วย Bomb Calorimeter

คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : Faculty of Agro-Industry, Chiang Mai University, THAILAND

  AGRO-CMU

    คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © 2016 Faculty of Agro-Industry, All rights reserved.
by หน่วยสารสนเทศและโสตทัศนศึกษา งานนโยบายและแผน และประกันคุณภาพการศึกษา
คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 155 ม.2 ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100
ติดต่อสอบถาม Tel: 66 53 948 206

หน้าหลัก | นโยบายความปลอดภัย | ความต้องการของเว็บไซต์ | ติดต่อเรา
Counter