• Deadline off full Paper on

    May 3, 2019

ที่มา : Fst cmu REsearch exercise journal

จัดทำขึ้นเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของวิชา 601499 ในการเป็นแหล่งสืบค้นและสะสมวิทยานิพนธ์ ในการทำงานวิจัยระดับปริญญาตรี ของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประโยชน์แก่ นักศึกษาและคณาจารย์ ในการศึกษาและแนวทางการวิจัยต่อไปDownload

- Outline

- Proposal

- Manuscript

- project presentation criteria

- project evaluation cover page

 

Program

 

 

ภายใน 14 ม.ค. 62

พบอาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัย

28 ม.ค. 62

ส่งใบสรุปแผนงานวิจัยหรือข้อเสนอโครงการวิจัย

ภายใน 10 เม.ย. 62

นำเสนอผลงานวิจัยแก่อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการวิจัย

21-22 เม.ย. 62

นำเสนอผลงานวิจัย ต่อสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร

27 เม.ย. 62

ประชุมงานวิชาการคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ภายใน 26 เม.ย. 62

ส่งผลงานวิจัยฉบับแก้ไขแก่อาจารย์ที่ปรึกษาจนเสร็จสมบูรณ์

ภายใน 3 พ.ค. 62

ส่งรายงานผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ต่อสาขาวิชาฯ