...

สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ทางทะเล

ประเทศไทยเป็นแหล่งผลิตอาหารที่สำคัญ เนื่องจากอุดมไปด้วยผลิตผลจากการเกษตรและการประมงมากมายหลายประเภท ไม่ว่าจะเป็น ผัก ผลไม้ ธัญพืช สัตว์เนื้อแดง สัตว์ปีก สัตว์น้ำ และอื่นๆ รัฐบาลได้เล็งเห็นถึงศักยภาพด้านนี้ของประเทศจึงได้ประกาศ นโยบายที่จะผลักดันให้ประเทศไทยเป็นครัวของโลก โดยต้องการให้ประเทศไทยเป็นผู้ส่งออกสินค้าอาหารรายใหญ่ 1 ใน 5 ของโลก จากการสำรวจข้อมูลสินค้าที่ส่งออกไปจำหน่ายยังต่างประเทศพบว่าสินค้า ประมงและอาหารทะเลกระป๋อง และแปรรูปมียอดการส่งออกสูงมาก โดยสินค้าประมงประเภท กุ้ง ปลา ปลาหมึก สัตว์น้ำจำพวกครัสตาเซีย และประมงอื่นๆ ที่ผ่านการแช่เย็น แช่เยือกแข็ง และอบแห้ง มียอดการส่งออกดังตารางที่ 1 ส่วนสินค้าอุตสาหกรรมการเกษตรประเภทอาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป จัดเป็นหนึ่งในสินค้าส่งออกสำคัญ 20 รายการแรกของประเทศไทย และในบางปีสินค้าประเภทนี้มีมูลค่าการส่งออกมากกว่าข้าว ซึ่งเป็นสินค้าส่งออกหลัก ที่สำคัญมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ดังจะเห็นได้จากตารางที่ 2

 ตารางที่ 1  มูลค่าการส่งออกสินค้าประมงตั้งแต่ปี 2544-2548 (ม.ค.-พ.ค.) 

ปี มูลค่า (ล้านบาท)
2544 91,400.0
2545 71,145.0
2546 73,611.1
2547 72,034.7
2548 (ม.ค.-พ.ค.) 27,572.1

 

 

 

 

 

ที่มา:  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
หมายเหตุ:  ปี 2548 เป็นตัวเลขเบื้องต้น

ตารางที่ 2
  เปรียบเทียบมูลค่าการส่งออกของข้าวและอาหารทะเลกระป๋องและแปรรูปตั้งแต่ปี 2544-2548 (ม.ค.-พ.ค.)

ปี มูลค่าการส่งออก (ล้านบาท)
ข้าว อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป
2544 70,095.2 89,376.6
2545 70,004.2 86,501.9
2546 75,776.2 88,793.0
2547 108,393.3 90,748.6
2548 (ม.ค.-พ.ค.) 38,597.7 33,497.1

 

 

 

 

 

 

ที่มา:  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
หมายเหตุ:  ปี 2548 เป็นตัวเลขเบื้องต้นจากตัวเลขมูลค่าการส่งออกจะเห็นว่าการแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ  

โดยเฉพาะอย่างยิ่งสัตว์น้ำเค็มมีความสำคัญอย่างมากต่อการพัฒนาประเทศ อย่างไรก็ตาม การที่จะพัฒนาให้สินค้าดังกล่าว มีมูลค่าการจำหน่ายสูงขึ้นจะต้อง ทำให้ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพและปลอดภัย รวมทั้งมีจุดเด่น มีความแปลกใหม่ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค ภายใต้ราคาที่สามารถแข่งขันกับผู้ส่งออก รายอื่นได้ ซึ่งการที่จะบรรลุเป้าหมายดังกล่าวจะต้องอาศัยบุคลากรที่มีความรู้ และความสามารถเฉพาะทาง ในปัจจุบันบุคลากรที่ทำงานในอุตสาหกรรมอาหาร ทะเล ส่วนหนึ่งสำเร็จการศึกษาจากสาขาที่จัดการเรียนการสอนทางด้านผลิตภัณฑ์ประมง ซึ่งมีอยู่เพียงไม่กี่สถาบันที่จัดการเรียนการสอนทางด้านนี้ และอีกส่วนหนึ่งสำเร็จ การศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหาร ซึ่งไม่ได้เรียนลึกลงไปในผลิตภัณฑ์ดังกล่าว นอกจากนี้ยังขาดทักษะ ทางด้านการบริหารและการจัดการกระบวนการผลิต ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหารทะเลจักต้องฝึกฝนให้บุคลากรเหล่านี้ มีความชำนาญตามที่ต้องการ หลังจากที่รับเข้าทำงานแล้ว ซึ่งจะต้องใช้เวลาอีกระยะหนึ่ง คณะอุตสาหกรรมเกษตรตระหนักถึงความสำคัญในการสร้างบุคลากรสาขาดังกล่าว ให้มีลักษณะ ที่เป็นที่ต้องการของภาคอุตสาหกรรม จึงได้จัดทำหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ทางทะเล โดยเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้และความ สามารถทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางทะเล ควบคู่กับความสามารถทางด้านการบริหารจัดการอุตสาหกรรมและกระบวนการผลิต และได้จัดการเรียนการสอนเป็นแบบสหกิจศึกษา เพื่อให้ผู้เรียนได้บูรณาการองค์ความรู้ สู่การฝึกปฏิบัติในสถานประกอบการ เพื่อให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ของ ภาคอุตสาหกรรม และสามารถประกอบอาชีพได้ทันทีอย่างมีประสิทธิภาพ

คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : Faculty of Agro-Industry, Chiang Mai University, THAILAND

  AGRO-CMU

    คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © 2016 Faculty of Agro-Industry, All rights reserved.
by หน่วยสารสนเทศและโสตทัศนศึกษา งานนโยบายและแผน และประกันคุณภาพการศึกษา
คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 155 ม.2 ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100
ติดต่อสอบถาม Tel: 66 53 948 206

หน้าหลัก | นโยบายความปลอดภัย | ความต้องการของเว็บไซต์ | ติดต่อเรา
Counter