...

สาขาวิชาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์

สาขาวิชาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เป็นศาสตร์ที่มีการประยุกต์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ วิศวกรรม และสังคมศาสตร์ เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรมเกษตรให้มีคุณภาพ ความปลอดภัย และเหมาะสมต่อผู้บริโภค สามารถนำไปพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ต้นแบบได้ ดังนั้นหลักสูตรใน เทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ จึงเป็นสาขาวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตรเชิงระบบ ตั้งแต่การศึกษา ความเป็นไปได้ใน การพัฒนาผลิตภัณฑ์ในเชิงวิศวกรรม การตลาด และการเงิน การศึกษาคุณสมบัติทางเคมี ชีวเคมี ชีวภาพและกายภาพของผลิตผลทางการเกษตร การวิจัยตลาด การวางแผนพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบทั้งสูตรและกระบวนการผลิตโดยใช้เทคนิควิเคราะห์เชิงปริมาณ การใช้คอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์และออกแบบ การ ควบคุม และการประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์ การออกแบบผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาแล้วและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้สอดคล้องกับผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนา การศึกษา อายุการเก็บรักษาและ ความเป็นไปได้ในการผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ต้นแบบ


ประวัติความเป็นมา

ภาควิชาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ.2535 เพื่อรับผิดชอบการเรียนการสอนในสาขาวิชาเทคโนโลยีการพัฒนา ผลิตภัณฑ์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ผ่านความเห็นชอบจากทบวงมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ.2537 ภาควิชาฯ ได้รับนักศึกษาครั้งแรกในปีการศึกษา 2538 ปีการศึกษาละ 20 คน ต่อมาภาควิชาฯ ได้ทำการ ปรับปรุงหลักสูตรโดยทบวงมหาวิทยาลัย ได้ให้ความเห็นชอบเมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2543 และผ่านความเห็นชอบ โดยหลักสูตรที่เรียนมี ทั้งสิ้น 141 หน่วยกิต ปัจจุบันรับนักศึกษาปีการศึกษาละ 60 คน และภาควิชาฯ ได้เปิดหลักสูตรวิทยาศาสตร มหาบัณฑิตสาขาการพัฒนา ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร โดยได้เปิดรับสมัครในปีการศึกษา 2549

คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : Faculty of Agro-Industry, Chiang Mai University, THAILAND

  AGRO-CMU

    คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © 2016 Faculty of Agro-Industry, All rights reserved.
by หน่วยสารสนเทศและโสตทัศนศึกษา งานนโยบายและแผน และประกันคุณภาพการศึกษา
คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 155 ม.2 ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100
ติดต่อสอบถาม Tel: 66 53 948 206

หน้าหลัก | นโยบายความปลอดภัย | ความต้องการของเว็บไซต์ | ติดต่อเรา
Counter