...

สำนักงานคณะอุตสาหกรรมเกษตร

งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์

สำนักงานคณะอุตสาหกรรมเกษตร

งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์

เป็นหน่วยงานหนึ่งของคณะอุตสาหกรรมเกษตร ซึ่งดำเนินงานสอดคล้องกับ วิสัยทัศน์ แผนกลยุทธ์ของคณะอุตสาหกรรมเกษตร ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และยุทธศาสตร์แห่งชาติ โดยแบ่งการดำเนินงานเป็น 3 หน่วยงานคือ
- หน่วยบริหารงานวิจัย
- หน่วยบริการวิชาการ
- หน่วยวิเทศสัมพันธ์
คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : Faculty of Agro-Industry, Chiang Mai University, THAILAND

  AGRO-CMU

    คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © 2016 Faculty of Agro-Industry, All rights reserved.
by หน่วยสารสนเทศและโสตทัศนศึกษา งานนโยบายและแผน และประกันคุณภาพการศึกษา
คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 155 ม.2 ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100
ติดต่อสอบถาม Tel: 66 53 948 206

หน้าหลัก | นโยบายความปลอดภัย | ความต้องการของเว็บไซต์ | ติดต่อ
Counter