คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : Faculty of Agro-Industry, Chiang Mai University, THAILAND

Food and Applied Bioscience Journal

Food and Applied Bioscience Journalภาพกิจกรรมทั้งหมด

โครงการ “การพัฒนาเมืองนวัตกรรมอาหาร (Foo ...

กิจกรรมนักศึกษาสัมพันธ์ สาขาวิชาเทคโนโลย ...

กิจกรรม Road Show การศึกษาต่อระดับปริญญา ...

อาจาย์อุตสาหกรรมเกษตร มช. คว้า 3 รางวัล  ...

กิจกรรม “Lunch Talk for Graduate Student ...

การใช้เทคโนโลยีดิจิตัล ในการผลิตสื่อเชิง ...


A G R O – E V E N T
ประเพณีรับน้องขึ้นดอย 2559

คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : Faculty of Agro-Industry, Chiang Mai University, THAILAND
บริการ-ติดต่อ

AGRO-CMU

คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © 2016 Faculty of Agro-Industry, All rights reserved.
by หน่วยสารสนเทศและโสตทัศนศึกษา งานนโยบายและแผน และประกันคุณภาพการศึกษา

คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 155 ม.2 ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100
ติดต่อสอบถาม Tel: 66 53 948 206