ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 ในรอบที่ 1 (การรับด้วย Portfolio โดยไม่มีการสอบข้อเขียน)
รายละเอียดเพิ่มเติม...
Update : 2018-11-30 23:50:52
คำสั่ง เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ตารางสอบปลายภาค ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (ครั้งที่ 1)
รายละเอียดเพิ่มเติม...
Update : 2018-11-27 16:52:46
คำสั่งแต่งตั้งกรรมการคุมสอบปลายภาค ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561
รายละเอียดเพิ่มเติม...
Update : 2018-11-16 17:19:19
แบบฟอร์มทำงบประมาณเงินรายได้ปี 2563
รายละเอียดเพิ่มเติม...
Update : 2018-10-12 14:14:18
การจัดจำหน่ายหนังสือของสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัย
รายละเอียดเพิ่มเติม...
Update : 2018-10-11 09:13:23