ประกาศแต่งตั้งกรรมการคุมสอบปลายภาค ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
2017-11-17 17:35:16
  เพื่อให้การดำเนินการสอบกลางภาค ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ในระหว่างวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 – 4 ธันวาคม, 6-9 ธันวาคม 2560 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2551 ประกอบด้วยข้อ 6 และข้อ 12 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการบริหารงานในส่วนงานวิชาการและส่วนงานอื่น พ.ศ.2552 คณะอุตสาหกรรมเกษตร ขอแต่งตั้งบุคคลผู้มีรายชื่อตามรายการแนบ เป็นกรรมการคุมสอบตามวัน-เวลา และสถานที่ที่ปรากฏในตาราง ดังเอกสารแนบนี้
ไฟล์แนบ :
2001_คำสั่ง ตารางสอบไล่ 1-2560(v.1).pdf