ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรม Workshop on systems Biology for Innovative Bioeconomy
2018-01-18 15:01:12
  ด้วยศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เข้าร่วมฝึกอบรม Workshop on systems Biology for Innovative Bioeconomy
ระหว่างวันที่ 14-16 กุมภาพันธ์ 2561 ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิริธน อุทยนาวิทยาศาสตร์
ประเทศไทย จ. ปทุมธานี ค่าลงทะเบียนสำหรับบุคลทั่วไป 2,000 บาท และนักศึกษา 1,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม ดังเอกสารแนบ

หน่วยบริหารงานวิจัย
053-948284
ไฟล์แนบ :
2068_img-180118144302.pdf