ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการนานาชาติ สารพิษจากเชื้อรา
2018-01-18 15:07:31
  สมาคมสารพิษจากเชื้อรา ร่วมกับภาควิชาเภสัชวิทยาฯ ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย
ในงานประชุมวิชาการนานาชาติ สารพิษจากเชื้อรา ในวันที่ 14-15 กุมภาพันธ์ 2561
ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน เปิดรับบทคัดย่อถึงวันที่ 24 มกราคม 2561
รายละเอียดเพิ่มเติมดังเอกสารแนบ

หน่วยบริหารงานวิจัย
053948284
ไฟล์แนบ :
2069_img-180118144130.pdf