(Urgent) Summer School at Okayama Uni. 2018, Japan
2018-02-12 10:41:31
  ด้วย Okayama University, Japan ปชส. การจัด “Summer Program at OKAYAMA 2018 – SETOUCHI
its natural environment and society” ระหว่าง 1 – 14 ก.ค. 2561 เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในหัวข้อ
“การพัฒนาอย่างยั่งยืน” ด้วยการศึกษาเรื่องราวในอดีต ปัจจุบัน และอนาคตของเมือง Setouchi
(รายละเอียดดังแนบ)

ทั้งนี้ มีค่าธรรมเนียมการเข้าร่วมโครงการฯ 108,000 เยน โดย นศ. ที่ได้รับการเสนอชื่อให้ร่วมโครงการฯ
อาจได้รับทุน JASSO นศ. สามารถติดต่อสมัครได้โดยตรงที่: http://v3.apollon.nta.co.jp/OkayamaCAMPUSA
ภายใน 14 ก.พ. 2561


หน่วยวิเทศสัมพันธ์
053-948-281
ไฟล์แนบ :
2108_Summer School at Okayama U..pdf