โครงการ 1st AUAP Students English Debating Competition
2018-05-01 16:17:42
  ด้วย Association of University in Asia and the Pacific (AUAP) ร่วมกับ Master Institute Development
Academy and Seminary (MIDAS) จะจัด 1st AUAP Students English Debating Competition
ระหว่าง 15 – 20 ต.ค. 2561 ณ Anoma Grand Hotel กทม. วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษ
และทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษา (รายละเอียดดังแนบ)

ผู้สนใจ สามารถ download เอกสารเพิ่มเติมที่: http://inter.oop.cmu.ac.th


หน่วยวิเทศสัมพันธ์
053-948-281
ไฟล์แนบ :
2236_1st AUAP.pdf