โครงการ 2018 Double Degree Program at Kagawa University, Japan
2018-05-16 09:56:41
  ด้วย Kagawa University ประชาสัมพันธ์นักศึกษาระดับปริญญาโทสมัครทุน Double Degree Program
for Master Degree 2018 ภายใต้ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และ Kagawa University
จำนวนไม่เกิน 3 คน โดยนักศึกษาที่ได้รับคัดเลือกจะได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษาเท่ากับค่าใช้จ่าย
ทางการศึกษาต่างๆ แต่นักศึกษาต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการทำประกันอุบัติเหตุจำนวน 1,340 เยนต่อปีรวมทั้ง
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวด้วยตนเอง

ทั้งนี้ นักศึกษาผู้สนใจสมัครขอรับทุนต้องเป็นนักศึกษาระดับปริญญาโท โดยต้องเตรียมเอกสารประกอบ
การรับสมัครตามที่ระบุไว้ในคู่มือการสมัคร (Application Guidebook) และกรอกใบสมัครส่งยังหน่วยวิเทศสัมพันธ์
ตามรายละเอียดดังแนบ

เอกสารประกอบการรับสมัคร (แนบต้นฉบับ 1 ชุด สำเนา 1 ชุด พร้อมแปลงเอกสารเป็นไฟล์ .pdf)
1. ใบสมัครพร้อมติดรูปถ่ายขนาด 3 x 4 ซม.
2. ประวัติส่วนตัว (Curriculum Vitae)
3. สำเนาผลการสอบภาษาอังกฤษ (TOEFL, TOEIC หรือ IELTS)
4. หนังสือรับรองการจบการศึกษาระดับปริญญาตรี
5. หนังสือรับรองการเป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
6. Transcript ฉบับภาษาอังกฤษ
7. จดหมายรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษา
8. ภาพรวม / เนื้อหาคร่าวๆอธิบายหัวข้อ แผนและความก้าวหน้าของการทำวิทยานิพนธ์
9. รายชื่อของเอกสารวิชาการที่ตีพิมพ์โดยพิมพ์แยกต่างหาก ถ้าได้รับการจดสิทธิบัตร ให้แนบสำเนา
สิทธิบัตรพร้อมบทคัดย่อ (ไม่เกิน 150 คำ)
ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ
1. ติดต่อรับใบสมัครได้ที่หน่วยวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานคณะฯ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปและหมดเขตส่งใบสมัคร
ะภายในวันที่ 30 พฤษภาคม 2561
2. กำหนดสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมวันที่ 4 มิถุนายน 2561 และประกาศผล
การสอบคัดเลือกฯ ภายในวันที่ 5 มิถุนายน 2561 และส่งเอกสารใบสมัครไปยัง Kagawa University ภายใน
วันที่ 22 มิถุนายน 2561 เพื่อเตรียมรับการสอบสัมภาษณ์ทาง Internet ในช่วงวันที่ 13 กรกฎาคม 2561 หรือ
26 กรกฎาคม 2561 ต่อไป


หน่วยวิเทศสัมพันธ์
053-948-281
ไฟล์แนบ :
2254_(CMU Applicants)2018 Application form.docx
2254_(CMU Applicants)2018 Application Guidebook.docx