ทุน Toyota Technological Institute Summer 2018
2018-05-28 16:48:59
  ด่วนที่สุด กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานมหาวิทยาลัย ได้ประชาสัมพันธ์ทุน Toyota Technological Institute Summer 2018 ใน Nagoya, Japan โดยขอความอนุเคราะห์เผยแพร่นักศึกษาชั้นปีที่ 4 และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่สนใจทราบ - นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ ต้องรับผิดชอบค่าพาหนะ เครื่องบินไป-กลับ - TTI จะสนับสนุนค่าที่พัก ค่าธรรมเนียมการเข้าร่วมโครงการ และทัศนศึกษาดูงาน - ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://inter.oop.cmu.ac.th/ird-exchangeprogram.php ***ส่งหลักฐานการสมัครผ่านคณะฯ ภายในวันที่ 30 พฤษภาคม 2561 ***************
ไฟล์แนบ :
2273_Toyota Technological Institute Summer .pdf