โครงการแลกเปลี่ยน : NTNU Exchange Student Application for Spring 2020 NTNU Exchange Student Application for Spring 2020
2019-09-17 15:54:43
  National Taiwan Normal University ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ NTNU Exchange Student Application for Spring 2020 สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีหรือโท กำหนดจัดขึ้นระหว่าง กุมภาพันธ์ - กรกฎาคม 2563 นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา ส่วนค่าใช้จ่ายอื่นๆนักศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบด้วยตนเอง ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 1. เกรดเฉลี่ยตั้งแต่ 2.8 ขึ้นไป 2. มีผลคะแนน TOEFL ibt 80 หรือ IELTS 6.5 ขึ้นไป นักศึกษาที่สนใจโปรดส่งเอกสาการสมัครดังต่อไปนี้ 1. Study Plan 2. 2 Recommendation Letters 3. Official Transcript 4. Certificate of Enrollment 5. Photo Copy of Passport ผู้สนใจกรุณาติดต่อหน่วยวิเทศสัมพันธ์ของพร้อมเอกสารการสมัคร หมดเขตุ : 15ตุลาคม 2562
ไฟล์แนบ :
2935_img-190917152632.pdf