ประชาสัมพันธ์การทดสอบระดับความรู้ภาษาอังกฤษ
2019-09-17 15:57:53
  องวิเทศสัมพันธ์ จะได้มีการทดสอบระดับความรู้ภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 3/2562 ประจำเดือนตุลาคม 2562 โดยมีการทดสอบ ดังนี้ วันที่ 9, 16, 30 ตุลาคม 2562 ระหว่างเวลา 10.00 - 12.00 น. และระหว่างเวลา 14.00 - 16.00 น. รอบจำนวนสอบ 25 คน โดยนักศึกษาที่สนใจสมัครเข้ารับการทดสอบ สามารถลงทะเบียนได้โดยแสกน QR Code ตามไฟล์ที่แนบ ทั้งนี้ นักศึกษาที่ลงทะเบียนในระบบแล้ว จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงวันและเวลาสอบได้ สำหรับการรับสมัคร หมดเขตการลงทะเบียนวันที่ 30 กันยายน 2562 ก่อนเวลา 16.30 น. โดยสามารถตรวจสอบการลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ที่ http://inter.oop.cmu.ac.th/ird-exchangeprogram.php หัวข้อ รายชื่อนักศึกษาที่เข้ารับการทดสอบ EPTUS 2019 รอบเดือนตุลาคม ทั้งนี้ เมื่อตรวจสอบรายชื่อเรียบร้อยแล้ว นักศึกษาจะต้องชำระค่ามัดจำการสอบ รายละ 100.-บาท ณ ชั้น 2 ห้อง 222 ห้องวิชาการ สถาบันภาษา เพื่อป้องกันการขาดสอบ โดยสามารถชำระเงินได้ตั้งแต่วันที่ 1-8 ตุลาคม 2562 และนักศึกษาจะได้รับเงินค่ามัดจำคืนเต็มจำนวนเมื่อนักศึกษาเข้ารับการทดสอบตามที่ได้ลงทะเบียนไว้ กองวิเทศสัมพันธ์ ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงรอบวันและเวลาสอบ หากจำนวนนักศึกษาที่เข้ารับการทดสอบของรอบนั้นๆ มีน้อยกว่า 10 คน กองวิเทศสัมพันธ์จะแจ้งนักศึกษาให้ทราบต่อไป สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวจันทร์วิมล เลิศอนันต์ โทรศัพท์ 0 5394 3668 อีเมล irdcmu@gmail.com รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบ
ไฟล์แนบ :
2937_img-190917152330.pdf