โครงการแลกเปลี่ยน Gifu University Spring 2020
2019-10-18 14:29:42
  ด้วย Gifu University ประเทศญี่ปุ่น เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา จำนวนไม่เกิน 3 คน
เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน Gifu University Spring 2020 เป็นระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา หรือ 1 ปีการศึกษา
โดยผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา แต่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องด้วยตัวเอง
เช่น ค่าเดินทาง ค่าที่พัก ค่าอาหาร ฯลฯ (รายละเอียดดังแนบ)

ผู้สนใจ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://inter.oop.cmu.ac.th/
หมวด EXCHANGE PROGRAMS หัวข้อ Gifu University Spring 2020 หรือสแกน QR Code ดังแนบ
และส่งเอกสารการสมัครผ่านหน่วยวิเทศสัมพันธ์ ภายใน 24 ต.ค. 2562


หน่วยวิเทศสัมพันธ์
053-948-281
ไฟล์แนบ :
2979_Gifu U. Spring 2020.pdf