โครงการแลกเปลี่ยน Sanuki Program
2019-10-18 14:55:03
  ด้วย Kagawa University ประเทศญี่ปุ่น ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน Sanuki Program กำหนดจัดขึ้น
ระหว่างเดือนเมษายน - สิงหาคม 2020 เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีและโทศึกษาภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น
โดยนักศึกษาไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานทางด้านภาษาญี่ปุ่นมาก่อน นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนจะได้รับการยกเว้น
ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องนักศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบด้วยตนเอง(รายละเอียดเอกสารประกอบการ
สมัครดังแนบ)

ผู้สนใจ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://inter.oop.cmu.ac.th/ird-exchangeprogram.php
หัวข้อ Sanuki Program, Kagawa University
และส่งเอกสารการสมัครผ่านหน่วยวิเทศสัมพันธ์ ภายใน 29 ต.ค. 2562


หน่วยวิเทศสัมพันธ์
053-948-281
ไฟล์แนบ :
2981_โครงการแลกเปลี่ยน Sanuki Program.pdf