โครงการแลกเปลี่ยน IGLOBE, Oita University
2019-11-05 16:40:08
  ด้วย Oita University ประเทศญี่ปุ่น ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน IGLOBE
สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีหรือบัณฑิตศึกษา กำหนดจัดขึ้นระหว่างเดือนเมษายน - กันยายน 2020
เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น ผ่าน social media, การศึกษา เศรษฐศาสตร์
วิศวกรรมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ความยั่งยืน และวัฒนธรรมนิยม นอกจากนี้นักศึกษาที่มีพื้นฐานภาษาญี่ปุ่น
ระดับ N1 สามารถลงทะเบียนกระบวนวิชาปกติ (General Education Course) ได้
(รายละเอียดคุณสมบัติผู้สมัครและเอกสารการสมัครดังแนบ)

ผู้สนใจ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่: http://inter.oop.cmu.ac.th/ird-exchangeprogram.php
หัวข้อ IGLOBE 2020-2021, Oita University และส่งเอกสารการสมัครผ่านหน่วยวิเทศฯภายใน 7 พ.ย. 2562


หน่วยวิเทศสัมพันธ์
053-948-281
ไฟล์แนบ :
2995_IGLOBE 2020-2021.pdf