คณะอุตสาหกรรมเกษตร ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษา ที่คว้ารางวัลวิทยานิพนธ์ระดับดี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
2019-11-20 14:47:37
  ตามที่ สานักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้ประกาศเชิญชวนให้ผู้สนใจเสนอวิทยานิพนธ์
เพื่อขอรับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลวิทยานิพนธ์ ประจำปีงบประมาณ 2563 นั้น
ในการนี้ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ได้อนุมัติให้รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลวิทยานิพนธ์ ประจำปีงบประมาณ 2563
จำนวน 47 เรื่อง ในสาขาวิชาการต่าง ๆ รวม 12 สาขาวิชาการร โดยมีรายละเอียด ดังนี้
วิทยานิพนธ์เรื่อง “การผลิตไซโลโอลิโกแซกคาไรด์และไบโอเอทานอลจากซังข้าวโพดโดยวิธีทางเอนไซม์”
(Enzymatic Productions of Xylooligosaccharide and Bioethanol from Corncob)
โดย ดร.พินพนิต บุญช่วย
สาเร็จการศึกษาจาก : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทนงศักดิ์ ไชยาโส
(สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา)

ไฟล์แนบ :
3007_(สำเนา) ประกาศผลวิทยานิพนธ์.pdf