Global Undergraduate Exchange Program 2563
2019-11-28 16:08:48
  ด้วย สถานทูตอเมริกันประจำประเทศไทย ร่วมกับมูลนิธิการศึกษาไทยอเมริกัน ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์
ทุน Global Undergraduate Exchange Program 2563 ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาเรียนรู้ทักษะ
ความเป็นผู้นำ ชีวิต สังคมวัฒนธรรมและระบบการศึกษาของปะเทศสหรัฐอเมริการะยะเวลา 1 ภาคการศึกษา
นักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการจะได้รับทุนแลกเปลี่ยนเต็มจำนวนจาก The Bureau of
Educational and Cultural Affairs กระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐอเมริกา
(รายละเอียดคุณสมบัติผู้สมัครและเอกสารการสมัครดังแนบ)

ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่:
http://www.fulbrightthai.org/programs/global-undergraduate-exchange-program-global-ugrad/

ทั้งนี้ ผู้สมัครต้องดำเนินการกรอกใบสมัครออนไลน์ (https://webportalapp.com/sp/login/ugrad_student_application) พร้อมแนบเอกสารประกอบการสมัคร
ในระบบให้เรียบร้อย พิมพ์เอกสารการสมัครที่เกี่ยวข้องส่งให้หน่วยวิเทศสัมพันธ์ภายใน 20 ธ.ค. 2562
เพื่อดำเนินการต่อไป


หน่วยวิเทศสัมพันธ์
053-948-281
ไฟล์แนบ :
3017_Global Undergrad Exchange 2563.pdf