Nagasaki U. Winter Program 2019
2019-11-28 16:12:22
  ด้วย Nagasaki University ประเทศญี่ปุ่น เปิดรับสมัครนักศึกษาที่สนใจฝึกทักษะภาษาญี่ปุ่น และเรียนรู้วัฒนธรรมญี่ปุ่น
เข้าร่วมโครงการ Winter Program 2019 ระหว่างวันที่ 6 – 20 กุมภาพันธ์ 2563 โดยมีค่าสมัครคนละ 95,000 JPY
ซึ่งครอบคลุมค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าที่พัก แต่ไม่รวมค่าเดินทาง ค่าอาหาร ค่าประกันสุขภาพ บริการรับ – ส่ง
สนามบิน ฯลฯ (รายละเอียดดังแนบ)

ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: http://inter.oop.cmu.ac.th/
หมวด EXCHANGE PROGRAMS หัวข้อ Nagasaki University Winter Program 2019 หรือสแกน QR Code
ดังแนบ และส่งเอกสารการสมัครผ่านหน่วยวิเทศสัมพันธ์ ภายใน 9 ธ.ค. 2562 เพื่อดำเนินการต่อไป


หน่วยวิเทศสัมพันธ์
053-948-281
ไฟล์แนบ :
3019_Nagasaki Winter 2019.pdf