โครงการแลกเปลี่ยน Osaka University-Wide September 2020
2020-01-06 15:33:55
  ด้วย Osaka University ประเทศญี่ปุ่น เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ศึกษามาแล้วไม่ต่ำกว่า 1 ปี
และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ศึกษามาแล้วไม่ต่ำกว่า 6 เดือน มีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00
และมีความสามารถทางภาษาอังกฤษหรือภาษาญี่ปุ่นในระดับดี จำนวนไม่เกิน 5 คน เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน
Osaka University-Wide September 2020 เป็นระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา หรือ 1 ปีการศึกษา
โดยผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา แต่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องด้วยตัวเอง
เช่น ค่าเดินทาง ค่าที่พัก ค่าประกันชีวิต ฯลฯ ทั้งนี้ผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่มหาวิทยาลัยเจ้าภาพกำหนด สามารถสมัคร
ขอรับทุนสนับสนุน JASSO ซึ่งหากผ่านการคัดเลือก จะได้รับทุนหลังจากเข้าร่วมโครงการ 1 เดือน(รายละเอียดดังแนบ)

ผู้สนใจ สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://inter.oop.cmu.ac.th/
หมวด EXCHANGE PROGRAMS หัวข้อ Osaka University-Wide September 2020 หรือสแกน QR Code ดังแนบ
และส่งเอกสารการสมัครผ่านหน่วยวิเทศสัมพันธ์ภายใน 13 ก.พ.2563 เพื่อดำเนินการต่อไป


หน่วยวิเทศสัมพันธ์
053-948-281
ไฟล์แนบ :
3051_Osaka U.-Wide September 2020.pdf