โครงการแลกเปลี่ยน Kansai University
2020-01-07 15:34:07
  ด้วย Kansai University ประเทศญี่ปุ่น เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา
โครงการแลกเปลี่ยนระยะสั้น 2 โครงการ ได้แก่ 1. Intensive Japanese Language and Culture
Course (IJLC) และ 2. Summer School ใช้ภาษาอังกฤษในการสอน จึงต้องมีความสามารถทางภาษาอังกฤษ
ดังนี้ TOEFL score 500 [PBT] / 61 [iBT] หรือเทียบเท่า โดยระยะเวลาเข้าร่วมโครงการ 2 สัปดาห์
จะมีค่าธรรมเนียม JPY 175,000 และ 4 สัปดาห์จะมีค่าใช้จ่าย JPY 340,000 (รายละเอียดดังแนบ)

ทั้งนี้ ผู้สนใจสมัครสามารถศึกษารายละเอียดข้อมูลการสมัครเพิ่มเติม เช่น ค่าเข้าร่วมโครงการ คุณสมบัติ
เอกสารประกอบการสมัคร วิธีสมัคร วันหมดเขตรับสมัคร ได้ที่ http://inter.oop.cmu.ac.th/
หมวด EXCHANGE PROGRAMS หัวข้อ Kansai University Summer School / IJLC หรือสแกน QR Code
ดังแนบ และสมัครได้ด้วยตนเองภายในวันที่ Kansai University กำหนด


หน่วยวิเทศสัมพันธ์
053-948-281
ไฟล์แนบ :
3053_โครงการแลกเปลี่ยน Kansai University.pdf