ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น “MEXT Research Students Program through University Recommendation 2020”
2020-01-08 15:38:23
  ด้วย Tokyo University of Foreign Studies ป.ญี่ปุ่น ปชส. ทุนการศึกษารัฐบาลญี่ปุ่น
“MEXT Research Students Program through University Recommendation 2020”
รับ นศ. ชาวไทยที่สนใจศึกษาต่อระดับนักศึกษาวิจัย (RESEARCH STUDENTS) ระหว่าง ต.ค. 2563
– มี.ค. 2565 (รายละเอียดคุณสมบัติผู้สมัครและเอกสารประกอบการสมัครดังแนบ)

ทั้งนี้ ผู้สนใจสมัครสามารถศึกษารายละเอียดโครงการเพิ่มเติม ได้ที่ http://inter.oop.cmu.ac.th/
หมวด SCHOLARSHIPS หมวดย่อย ทุนวิจัย หัวข้อ MEXT Research Students Program through
University Recommendation 2020, Tokyo University of Foreign Studies หรือสแกน QR Code
ดังแนบ และส่งเอกสารการสมัครผ่านหน่วยวิเทศสัมพันธ์ภายใน 11 ก.พ. 2563


หน่วยวิเทศสัมพันธ์
053-948-281
ไฟล์แนบ :
3057_ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น MEXT.pdf