โครงการแลกเปลี่ยน Universiti Teknologi MARA Fall 2020
2020-06-18 15:02:43
  ด้วย Universiti Teknologi MARA ประเทศมาเลเซีย เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา
เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน (Student Exchange Programme) เป็นระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา
ระหว่างเดือนตุลาคม 2563 - กุมภาพันธ์ 2564 โดยผู้เข้าร่วมจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา
แต่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องด้วยตัวเอง (รายละเอียดเอกสารประกอบการสมัครดังแนบ)

นศ ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: https://qrgo.page.link/7vhTy
หรือสแกน QR Code ดังแนบ และส่งเอกสารการสมัครผ่านหน่วยวิเทศสัมพันธ์ภายใน 26 มิ.ย. 2563
เพื่อดำเนินการต่อไป


หน่วยวิเทศสัมพันธ์
053-948281
ไฟล์แนบ :
3203_โครงการแลกเปลี่ยน UT MARA Fall 2020.pdf