Spring Semester 2021 at Kumoh National Institute of Technology สาธารณรัฐเกาหลี
2020-09-16 08:43:03
  ด้วย Kumoh National Institute of Technology (KIT) สาธารณรัฐเกาหลี ปชส. โครงการแลกเปลี่ยน
สำหรับ นศ. ป.ตรีและโท Spring Semester 2021 ระหว่างเดือนมี.ค. – มิ.ย. 2564 นศ. ที่ประสงค์สมัคร
ร่วมโครงการต้องศึกษา ณ มช. อย่างน้อย 1 ภาคการศึกษา และมีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษหรือเกาหลี
โดยผู้ที่ได้รับเลือก จะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา (รายละเอียดเอกสารประกอบการสมัครดังแนบ)

นศ. ที่สนใจ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่: http://eng.kumoh.ac.kr/eng/index.do
และส่งเอกสารการสมัครผ่านหน่วยวิเทศสัมพันธ์ ภายใน 14 ต.ค. 2563 เพื่อดำเนินการต่อไป


หน่วยวิเทศสัมพันธ์
053-948-281
ไฟล์แนบ :
3334_KIT Exchange Program.pdf