ปัจฉิมนิเทศ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะอุตสาหกรรมเกษตรภาพกิจกรรม ปัจฉิมนิเทศ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะอุตสาหกรรมเกษตร