ให้การต้อนรับ Mr.Stéphane Roy แห่งสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทยภาพกิจกรรม ให้การต้อนรับ Mr.Stéphane Roy แห่งสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย