พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯ กับสมาคมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทยภาพกิจกรรม พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯ กับสมาคมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทย