"การใช้การประเมินทางประสาทสัมผัสเพื่อความสำเร็จของผลิตภัณฑ์อาหาร : กรณีศึกษาในประเทศเกาหลี"ภาพกิจกรรม "การใช้การประเมินทางประสาทสัมผัสเพื่อความสำเร็จของผลิตภัณฑ์อาหาร : กรณีศึกษาในประเทศเกาหลี"