ความเข้าใจร่วมกันในการให้คำปรึกษาการทำโครงร่างวิทยานิพนธ์ภาพกิจกรรม ความเข้าใจร่วมกันในการให้คำปรึกษาการทำโครงร่างวิทยานิพนธ์