ร่วมพิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา สหกรณ์ออมทรัพย์ มช.ภาพกิจกรรม ร่วมพิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา สหกรณ์ออมทรัพย์ มช.