ผู้บริหารให้การต้อนรับพร้อมหารือร่วมกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยภาพกิจกรรม ผู้บริหารให้การต้อนรับพร้อมหารือร่วมกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย