การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการในการดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตามโครงสร้างของสำนักงานคณะภาพกิจกรรม การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการในการดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตามโครงสร้างของสำนักงานคณะ