การจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561ภาพกิจกรรม การจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561