คณะผู้บริหารจาก Yadanabon University สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ เยือนคณะอุตสาหกรรมเกษตรภาพกิจกรรม คณะผู้บริหารจาก Yadanabon University สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ เยือนคณะอุตสาหกรรมเกษตร