โครงการ "English Talk : Coffee & Tea Happy Time ครั้งที่ 5/2560”ภาพกิจกรรม โครงการ "English Talk : Coffee & Tea Happy Time ครั้งที่ 5/2560”