การฝึกอบรม เรื่อง “แผนปฏิบัติการเพื่อรับสถานการณ์ฉุกเฉิน กรณีการเกิดอัคคีภัยและแผ่นดินไหว"ภาพกิจกรรม การฝึกอบรม เรื่อง “แผนปฏิบัติการเพื่อรับสถานการณ์ฉุกเฉิน กรณีการเกิดอัคคีภัยและแผ่นดินไหว"