การศึกษาดูงาน นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ทางทะเล



ภาพกิจกรรม การศึกษาดูงาน นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ทางทะเล