การศึกษาดูงาน นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ทางทะเลภาพกิจกรรม การศึกษาดูงาน นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ทางทะเล