ร่วมพิธีมหาพุทธาภิเษก “พระพุทธหริภุญไชยสุภมงคล”ภาพกิจกรรม ร่วมพิธีมหาพุทธาภิเษก “พระพุทธหริภุญไชยสุภมงคล”