อบรมการตัดเกรดด้วย VBA ในโปรแกรม EXCEL และการส่งคะแนนแบบออนไลน์ภาพกิจกรรม อบรมการตัดเกรดด้วย VBA ในโปรแกรม EXCEL และการส่งคะแนนแบบออนไลน์