กิจกรรมสร้างระบบการเรียนรู้สหกิจศึกษาและสารสนเทศแห่งศตวรรษที่ 21ภาพกิจกรรม กิจกรรมสร้างระบบการเรียนรู้สหกิจศึกษาและสารสนเทศแห่งศตวรรษที่ 21